emacs-rails (rails-mode)のインストール

Pocket

CentOSでyumを使ってインストールできるEmacsのバージョンではemacs-rails (rails-mode)
を利用できないのでEmacs22.2をソースからインストールする。

すでにEmacsをインストールしている場合はアンインストールする

rpm -e emacs-common ruby-mode emacs

emacsをソースからインストール

cd /usr/local/src
wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/emacs/emacs-22.2.tar.gz
tar zxvf emacs-22.2.tar.gz
cd emacs-22.2
./configure
make
make install

Emacs-Lispのファイルをダウンロードしてパスの通っているディレクトリに配置する。

cd /usr/local/src
wget http://rubyforge.org/frs/download.php/20976/emacs-rails-0.5.99.5.tar.gz
tar zxvf emacs-rails-0.5.99.5.tar.gz
mv emacs-rails /usr/local/share/emacs/22.2/site-lisp/rails/
wget http://www.webweavertech.com/ovidiu/emacs/find-recursive.txt
mv find-recursive.txt /usr/local/share/emacs/22.2/site-lisp/
wget http://www.kazmier.com/computer/snippet.el
mv snippet.el /usr/local/share/emacs/22.2/site-lisp/

最後に.emacsを編集して以下の設定を追加する。

vi .emacs
----------------------------------------------------------------------
(defun try-complete-abbrev (old)
(if (expand-abbrev) t nil))
(setq hippie-expand-try-functions-list
'(try-complete-abbrev
try-complete-file-name
try-expand-dabbrev))
(require 'cl)
(require 'rails)
----------------------------------------------------------------------
Pocket